Karaciğer Kanserlerinde Ablasyon


CERRAHİ YAPILAMAYAN KARACİĞER METASTAZLARINDA ABLASYON

Cerrahi yapılamayan kalın bağırsak karaciğer metastazlarının lokal tedavisi: Randomize faz II çalışma sonuçları

Tümör ablasyonu cerrahi uygulanamayan kalın bağırsak karaciğer metastazlarında sıklıkla uygulanır. Bunun yaşam süresine katkısı daha önceki randomize çalışmalarda gösterilmemiştir.

Bu çalışmada cerrahi şansı olmayan metastatik kalın barsak- kolorektal kanserli hastaları 2 gruba rastgele (randomize) dağıtıldı.

  1. grup (sistemik tedavi) hastalara sadece sistemik kemoterapi verildi.

  2. grup (kombine tedavi) hastalara ise hem sistemik kemoterapi hem de lokal agresif  tedaviler (cerrahi ve radyofrekans ablasyon tedavi) uygulandı.

Hastalar 9.7 yıl boyunca takip edildi. 2 grup Overall survi (OS- yaşam süresi), progresif free survi (nüks olmaksızın yaşam süresi) yönünden karşılaştırıldı.

İki grup arasında yaşam süresi (OS) yönünden anlamlı farklılık saptandı. Kombine tedavi uygulanan grupta yaşam süresi daha uzun bulundu. Yapılan karşılaştırmada; 3 yıl, 5 yıl ve 8 yıllık yaşam süreleri

  • Komine tedavi alan grupta    %56.9, %43.1, %35.9
  • Sistemik tedavi alan grupta   %55.2, %30.3, %8.9          olarak saptandı.

Ortalama yaşam süreleri yönünden radyofrekans ablasyon tedavisi ile birlikte tedavi edilen grupta (kombine) 45.6 ay iken, sadece sistemik kemoterapi verilen grupta 40.5 ay olarak saptandı.

İlk kez bir çalışmada agresif lokal tedavilerin cerrahi uygulanamayan kolorektal karaciğer metastazlarında yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir.

Progresyon olmadan yaşam süresini uzatmak yönünden de kombine tedavinin üstün olduğu gösterilmiştir. Ortalama PFS 9.9 aydan 16.8 aya kadar uzatılmıştır.

Kaynak: JNCI J Natl Cancer Ins 2017;109:1-10

karaciğer ablasyonu işlem ve işlem sonrası.mutlucihangiroglu.com.jpg Karaciğer metastazına yapılan ablasyon işlem ve 3. ay kontrolünde tümör izlenmiyor.

[www.mutlucihangiroglu.com/kanserde-ablasyon-tedavisi_r_tr_4127_.aspx](https://www.mutlucihangiroglu.com/kanserde-ablasyon-tedavisi