Sarkom Tedavisinde Kemoembolizasyon


KEMOEMBOLİZASYONUN KARACİĞER DIŞI UYGULAMALARI

Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomlarında Kemoembolizasyon

Kemoembolizasyon girişimsel radyologlar tarafından anjiografi ünitesinde yapılan, kasık atardamarından girilerek tümör dokusunu besleyen atardamara yüksek dozda kemoterapi uygulanan bir tedavidir.

TACE-mutlucihangiroglu.com.jpg

Kemik ve yumuşak doku sarkomları tüm erişkin kanserlerinin yaklaşık %1' ni, tüm genç yaş grubunda ise %12' si ni oluşturmaktadır.  Temel tedavi cerrahi olmakla birlikte hastaların çoğu teşhis sırasında ameliyat şansını ortadan kaldıran uzak metastazlar saptanır. Cerrahi temel tedavi yöntemi olmakla birlikte ameliyattan sonra yüksek nüks-tekrarlama oranları ciddi bir problemdir. Neoadjuvan kemoterapi ve neoadjuvan radyoterapi kullanılmaya başlandıktan sonra 5 yıllık ameliyat sonrası nüks oranları %20-60 arasındadır.

Çalışmaya cerrahi olarak çıkarılamayan 39 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalarda ileri evre sarkomlarda kemoterapi ilaçlarına orta ya da yüksek duyarlılık, tüm standart tedavilerin başarısız olması, 80 yaşından küçük olmak, diğer böbrek ve sistem sorunlarının bulunmaması kriterleri alındı. Bu kritlerle uymayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Kemoembolizasyon sonrası ortalama yaşam süresi 23.7+2.1 aydır. 1 yıllık yaşam süresi %71.5, 2 yıllık yaşam süresi %45.8, 3 yıllık yaşam süresi %32.5 olarak saptanmıştır.

Kemoembolizasyonun kansere bağl ağrıyı azalttığı ve tekrarlama süresini uzattığı bulunmuştur. Kullanılan partikül boyutu ve görüntüleme cevabı da tekrarlama süresi üzerine etkilidir. Çoklu tümör, radyolojik görüntülemede cevap olmaması, büyük tümör boyutu ve yüksek tümör derecesi tedaviye kötü cevabın göstergeleridir.

Kemoembolizasyon ileri yumuşak doku ve kemik sarkomlarında etkili bir tedavi olup sadece kemoterapi infüzyonuna göre ağrıyı daha fazla azaltmakta ve tekrarlama sürelerini uzatmaktadır. Kemoembolizasyon sonrası 3 yıllık yaşam süresi %32.5 olarak saptanmıştır.

Kaynak: Cardiovascular Interventional Radiology 2016; 39:1420-1428*

yumuşak doku tümörü-kemoembolizasyon-mutlucihangiroglu.com-min.jpeg

Kemoembolizasyon ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız