Girişimsel Radyolojnin Kadın Doğum Hastalıklarında Rolü


KADIN VE DOĞUM HASTALIKLARINDA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİNİN ROLÜ NEDİR?

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Girişimsel radyoloji görüntüleme yöntemleri eşliğinde bir çok hastalığın ileri tanı ve tedavisinin yapıldığı bir bölümdür. Tüm bu teşhis ve tedaviler hastalıkların yerleşimine göre ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ya da anjiografi eşliğinde yapılır.

Hangi Kadın ve Doğum Hastalıklarına Girişimsel Radyoloji Katkı Sağlar?

  • Endometriozis
  • Adenomiyozis
  • Yumurtalık Kisti
  • Miyom
  • Pelvik Venöz Yetmezlik
  • Doğum sonu kanama (Postpartum Kanama)
  • Plasenta Akreat Spektrum (Postpartum Kanama)
  • İnferitililte tedavisi

Girişimsel Radyolojide Kadın ve Doğum Hastalıklarına Yönelik Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Tedavide bir çok yöntem uygulanmaktadır. Embolizasyon, ablasyon, aspirasyon gibi teknikler tanımlanan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Endometriozis olgularında ulaşılabilir ve özellikle ön karın bölgesinde yerleşenlerde kriyoablasyon etkin sonuçlar vermektedir.

Adenomiyozis hastalıklarında tıbbi tedaviler ve hormonlu spiraller yeterli olmadığında şiddetli yakınmaları olan hastalara rahimin alınması önerilmektedir. Bilimsel çalışmalar uterin arter embolizasyonunun adenomiyoziste yakınmaların giderilmesinde %90' a yakın başarı sağladığını göstermiştir. Rahim alınması öncesi bu hastalara embolizasyon uygulanmalıdır.

Yumurtalık kistleri yoğun basıya yol açtığında ultrasonografi eşliğinde bu kistlerin aspire edilerek tedavi edilmesi mümkündür.

Çoklu miyomların tedavisinde rahim korunmak istendiğinde temel tedavi yöntemi miyom embolizasyonudur. Bunun dışında her türlü miyomda cerrahi istenmediğinde de embolizasyon güvenilir bir yöntemdir.

Pelvik venöz yetmezlik diğer adıyla genital varis, pelvik konjesyon sendromu, rahim çevresinde genişlemiş toplardamarlara bağlı 6 aydan uzun süren ağrılara yol açar. Tedavisinde yumurtalık venlerinin embolizasyonu uygulanır.

Doğum sonrası yoğun kanama acil bir durum olup maternal ölümlerin %20 nedenidir. Doğum sonrası kanamanın bir çok nedeni vardır. Uterin atoni, damar hasarları, plasenta kalıntıları, plasenta akreata spektum hastalıklarına bağlı anne ve fötüs ölümlerini engellemek için doğum öncesi ve sonrası balon uygulanması, ve doğum sonrası embolizasyon yapılabilir.

İnfertilitenin nedenlerinden biri de tüp tıkanıklılarıdır. Tüpler HSG sırasında verilen yoğun kontrast madde ile açılabilir.