Hemanjiom

HEMANJİOM

Vücutta sıklıkla görülen bir damar anomalisi olup en küçük damar yapısı olan kapiller yapıda gelişen genişleme olarak tanımlanır. Hemanjiomlar nerelerde ya da hangi dokularda gelişir?

  • Cilt hemanjiomu
  • Göz kapağı hemanjiomu
  • Kemik hemanjiomu
  • Karaciğer hemanjiomu
  • Omurga/Vertebra hemanjiomu
  • Beyin hemanjiomu

Özellikle karaciğerde büyük boyutlara ulaşabilir, bası yakınmalarına bağlı ağrıya yol açar. Karaciğer dev hemanjiomalarının yırtılma ve buna bağlı kanama riski de bulunur.

Hemanjiom Belirtileri

Hemanjiomalar bulundukları organa ve içeriklerine göre farklı yapılarda olabilir. Genellikle bası oluşturmalarına bağlı olarak bulundukları yerleşime göre yakınmalara yol açarlar.

Hemanjiom Teşhisi

Yumuşak dokularda, kemik yapılarda ya da karaciğerde yerleşen hemanjiomların tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme temel görüntüleme yöntemleridir. Özellikle kontrastlı manyetik rezonans görüntülerde geç fazlarda lezyonların gittikçe artan kontrast tutulumu göstermesi tanı koydurucudur.

Hemanjiom Tedavisi

Girişimsel radyoloji hemanjiom teşhisinden tedavisine kadar önemli bir role sahiptir. Girişimsel radyoloji hemanjiomun ameliyatsız tedavisini yapan bir bölümdir. Sınırları net seçilememesi nedeniyle çoğu zaman cerrahi alternatif olmamaktadır. Tedavisinde içeriğine bağlı olarak perkütan yöntemler kullanılarak embolizasyon yapılır. Yumuşak dokuda (cilt altında, kas içinde) bulunan hemanjiomlar genellikle direkt ciltten girilerek yani perkütan yolla tedavi edilir. Tedavi girişimsel radyoloji bölümünde anjiografi ünitesinde yapılır. Önce lezyon içine ince bir iğne ile girilerek kontrast madde denilen ilaç verilirken görüntüler alınır. Görüntüde kontrastın ne kadar alanı doldurduğu, ne kadar hızlı toplardamarlara boşaldığı değerlendirilerek ona göre embolizasyonda kullanılacak sklerozan ya da yapıştırıcı ilaca karar verilir.

• 15 yaşında kız çocuğu, topuğunda ağrı yakınması ile başvurdu. Yapılan MR incelemesinde 4cm çapında hemanjom ile uyumlu lezyon saptandı.

• Tedavi amacıyla anjiografi ünitesinde ultrasonografi eşliğinde lezyona kelebek set ile girildi. Kontras verilerek alttaki görüntüler elde olundu. Hemanjoma düşük debili, büyük sefen venine drene olmaktadır.

• Tedavi amacıyla % 2'lik atherosklerol yavaş enjeksiyonla kelebek setten lezyon verildi. Lezyona verilen drenaj venine hafif bası uygulandı. 2. seanstan sonra lezyon belirgin olarak gerileyip, hastanın yakınmaları giderildi.

Karaciğer Hemanjiomu

Karaciğer hemanjiomlarında tedavi genellikle büyük ve takiplerinde boyut artışı olanlara yapılmalıdır. Tedavide bir çok farklı yaklaşım kullanılmasına karşın son dönemde sık uygulanan Bleomisin adlı kemoterapi ilacının yüklendiği partikülün atardamar yolu ile direkt hemanjioma verilmesidir. Bu tedavi anjiografi ünitesinde, kasıktan girilerek genel anestezi gerektirmeden yapılır. Yan etkileri genellikle bulantı, kusma ve ağrı ile sınırlıdır.

*Manyetik rezonans incelemesinde karaciğerde siyahlık olarak görülen ve erken dönemde sadece çevresel kontrast tutan dev hemanjiom. Boyutları yaklaşık 15x10 cm olarak ölçülmüştür (SOL). Embolizasyon sonrası 1. yıl MR kontrolünde lezyonun ileri derecede küçüldüğü görülmektedir (SAĞ).

Omurga Hemanjiomu

Omurga ya da vertebralarda gelişen hemanjiomlar omurga bütünlüğünü bozup omuriliğe bası oluşturup ciddi nörolojik sorunlara yol açabilirler. Basıya yol açmayan vertebra hemanjiomları sadece takip edilebilirler.

Omuriliğe bası oluşturup nörolojik yakınmalara yol açan vertebra hemanjiomlarının tedavisinde embolizasyon, perkütan ablasyon, cerrahi, cerrahiye eşlik eden sement tedavisi de uygulanabilir.

vertebral hemanjioperistoma-mutlucihangiroglu.com.jpg vertebra hemanjiom embolizasyonu-mutlucihangiroglu.com.jpg

35 yaşında erkek hastada bacaklarda güçsüzlük ve ciddi ağrılar nedeniyle yapılan BT inclemesinde omurgada yıkıma yol açan lezyonun MR inclemesinde de omurilik kanalının daraldığı izlenmektedir. Tedavide embolizasyon yapılarak cerrahi öncesi kanama riski ekarte edilir. Basıyı kaldırmak yönünden cerrahi rahatlıkla uygulanır.

[Karaciğer hemanjiomu anjiyografi görüntüsü ve embolizasyon ile tedavisi]