Akciğer Ablasyonu

Akciğer kanserleri küçük hücreli ve küçük hücreli dışı kanserler olarak sınıflandırılır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri tüm akciğer kanserlerinin %83' ünü oluşturur. Akciğer yine bir çok kanserin metastaz yaptığı bir organdır.

Akciğer kanserinin erken dönem yakınmaları öksürük, kanlı balgam, ağrı, nefes darlığı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları olabilir.

Akciğer kanserlerinin risk faktörleri en önemlisi sigara olmak üzere asbestoz ve bir çok çevresel gazlardır.

Akciğer Ablasyonu Hangi Durumlarda Uygulanır?

 • Erken dönem küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin (stage 1 ve 2) altın standart tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyondur (lobektomi). Cerrahi uygulanamayan 3 cm' den küçük tümörlerde ablasyon uygulanabilir.
 • Cerrahi sonrası lokal rekkürens ve tekrarlayan cerrahilerde perkütan ablasyon alternatif tedavilerdir.
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken dönem (stage 1A) 4 cm' den küçük olması ve mediastinal metastaz olmaması durumunda da ablasyon yapılabilir.
 • Büyük ve çevreye yayılan büyük tümörlerde bası yakınmalarını azaltmak amacı ile de ablasyon uygulanır.
 • Erken dönem (stage 1) küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin tedavisinde cerrahi ve radyoterapi uygulanamadığı durumda radyofrekans ablasyon uygulanır.
 • Akciğer metastazlarında 3 ve daha az metastazlarda da termal ablasyon uygulanabilir.

Akciğer Ablasyonun Uygulanamadığı Durumlar

 • Altta yatan akciğer rezervinin kötü olması
 • Hastada kalp pili bulunması
 • Düzeltileyen kan testlerinin bulunması
 • Küçük hücreli akciğer kanseri olması
 • İleri akciğer kanseri olması
 • Lenf nodu metastazının olması
 • Beklenen yaşam süresinin 1 yıldan kısa olması
 • Tümörünün akciğerin merkezine yakın yerleşimde olması durumunda uygulanmaz.

İşlem Hazırlığı

 • Solunum fonksiyon testleri (FEV! 1L' den fazla olan) normal olan hastalar işlemi iyi tolere ederi.
 • Bazı kemoterapi ilaçları Avastin gibi işlemden 2-4 hafta önce kesilir.
 • Zeminde akciğer hastalığı vari ise işlemden önce antibiyotik kullanılır.

Teknik

 • İşlem girişimsel radyoloji bölümünde BT eşliğinde, genel anestezi altında yapılmalıdır. İğne yerleştirilirken high flow jet ventilasyon kullanılır.
 • Genellikle RF kullanılır. Mikrodalga ve kriyoablasyon da uygulanabilir. Kriyoablasyon daha az ağrıya yol açmasına karşın daha fazla kanlı balgama neden olur.

Akciğer Ablasyonun Riskleri

 • Komplikasyon oranları major nedenler için %9.8 iken, pnömotoraks %40 görülmekle birlikte göğüs tüpü yerleştirilmesi %1.6-21 oranında gerçekleşmektedir.
 • Bronkoplevral fistül
 • Akciğeri saran zarlar arasında sıvı birikmesi
 • Kanama
 • Apse
 • Hava embolisi
 • Cilt yaralanma
 • Diyafragmatik yaralanma
 • Takip
 • İşlem sonrası hastanın akciğer röntgeni ve kan testlerine bakılır.
 • 1 gece yatırılır.

Akciğer ablasyonu akciğerin erken dönem kanserlerinde cerrahi uygulanamadığı ya da akciğer metastazlarında cerrahi uygun değil ise effektif tedavi yaklaşımıdır.  Takip işlemden sonra 1., 3., 6. aylarda yapılır.