Variste Yeni Tedaviler

VARİSTE GÜNCEL TEDAVİLER

Varis tedavisinde cerrahi dışı tedavi yöntemlerini iki ana başlıkta tanımlamak mümkündür. Termal olanlar yani ısı transferi ile tedavi eden teknikler ve ısı olmadan kimyasal etkilerle yapılan yani termal olmayan tedaviler olarak ayrılır. Cerrahi dışı tüm bu tedaviler toplardamar içinden girilerek yani endovenöz yolla yapılmaktadır.
 
Variste termal tedavilerin uzun dönem sonuçları ve komplikasyon oranları bir çok çalışmada ortaya konmuştur. Girişimsel radyoloji ünitelerinde yapılan termal varis tedavilerin uygulamasında tümesan anestezi gerekli bir aşamadır. Tümesan tedavi işlem süresini uzatması ve hastaya ek girişim gerektirmesi yönünden termal tedavilerin dezavantajını oluşturmaktadır. Termal olmayan tedavilerin tümesan anestezi gerektirmemesi avantajları olmakla birlikte uzun dönem sonuçlarının bilinmemesi dezavantajlarını oluşturmaktadır. 
 1. Termal (ısı vererek) Varis Tedavileri
  1. Lazer ablasyon (Lazer ile yakarak kapama)
  2. Radyofrekans ablasyon (Radyofrekans ile yakarak kapama)
 2. Kimyasal Tedaviler
  1. Köpük skleroterapi (Köpük ilaçları kullanılarak damarı kapama)
  2. Siyonoakrilat embolizasyonu (yapıştırıcı ilaçlar kullanılarak kapama)
 3. Mekanik ve Kimyasal Tedaviler
  1. MOCA tekniği (Clarivein)
Termal tedaviler için detaylı açıklamalar varis tedavisi sayfasını bulunabilir. Termal olmayan yeni varis tedavi yöntemleri ile ilgili son dönem çalışmalar ile ilgili literatürler aşağıda detaylı açıklanmıştır. 
 
TUTKAL, GLUE, SİYANOAKRİLAT, YAPIŞTIRICI İLE VARİS TEDAVİSİ
 
Tutkal, diğer adıyla glue son dönemlerde varis tedavisinde alternatif yöntem olarak kullanılmaktadır. En önemli avantajı tümesan anestezi gerektirmemesidir. Bu yapıştırıcı madde damar içerisinde kan ile temas ettiğinde farklı forma (polimerize) geçerek damarın iç duvarında hasar oluşturması ve vücudun koruyucu sistemini de uyararak -immünolojik cevap yoluyla hedef damarın kapanmasını sağlar.  

Teknik
 
Hedef damara diz altı seviyesinden ultrasonografi eşliğinde girilerek kılıf yerleştirilir. Kılavuz tel yardımı ile kateter kasık düzeyinde derin toplardamar bileşkesinin 4 cm altına yerleştirilir. Bileşke düzeyine elle bası yapılırken yavaş enjeksiyonla glue verilirken 3 cm' lik aralıklarla kateter de geri çekilir. Her segmente 3 dakika bası uygulanarak bir sonraki segmente geçilir. Tüm hasta segment kapatılıncaya kadar bu işlem tekrar edilir. 
 
Ortalama, 33 cm' lik büyük safen toplardamarı 20 dakikada ortalama 1.3 ml glue kullanılarak kapatılır. Yapılan çalışmalarda 1 yıllık başarı oranları %92.9 olarak bildirilmiştir. 

İşleme Bağlı Yan Etkiler (Komplikasyonlar)

Yan etkiler glue-yapıştırıcıya bağlı allerjik durumlar, damar iltiabı, pıhtılaşma, akciğere pıhtı atması, kanama ve enfeksiyonları kapsar. 

MEKANOKİMYASAL TEKNİKLER (MOCA, CLARIVEIN)

Damara iki teknikle hasar vererek başarı oranını daha yükseltme amacıyle geliştirilmiş bir tekniktir. Damar içinden yerleştirilen bu sistemin en uç kesiminde sürekli dönen ve bu yolla damar iç lümeninde hasar oluşturan bir tel ile bunun uç kesiminden eş zamanlı olarak hasarlı damara sklerozan madde enjeksiyonunu sağlayan ve damarın dışında kalan kontrol mekanizmasını taşıyan tabanca sistemi bulunur.

Teknik  

Ultrasonografi eşliğinde yetmezlik olan damarın en uç kesiminde girilerek ince bir kılıf yerleştirilir. Yine diğer sistemlerde olduğu gibi kasık düzeyindeki bileşkeden 3 cm uzak mesafeye yerleştirilir. Başlangıç 3 cm lik kesiminde sadece tel çalıştırılır. Sonraki mesafelerde tel dönüşü 3 sn uygulanırken tel 0.5 cm geri çekilir. Sonrasında her 7 saniyede 1 cm çekilirken aynı anda sklerozan madde enjekte edilir. 
 
İşlemden sonra varis çorabi giydirilerek hasta yürütülür. Varis çorabının 2 hafta kullanılması önerilir. 6 aylık takiplerde kapanma oranı yani işlem başarısı %94 oranlarında bildirilmiştir. 
 
İşleme Bağlı Yan Etkiler (Komplikasyonlar)
 
Önemli yan etki bildirilmemiştir. Önemsiz yan etki olarak cilt altı sınırlı kanama ve toplardamarda geçici ve yüzeyel inflamasyon görülmektedir. 
 
VARİS TEDAVİSİNDE TERMAL OLMAYAN İKİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI (1)
 
Endovenöz termal tedaviler büyük safen ven yetmezlik tedavisinde birinci basamak tedavisi olarak kabul görmüştür. Genel anestezi gerektirmemesi, kısa operasyon süresi, azalmış ameliyat sonrası ağrı ve azalmış işlem riskleri endotermal tedaviyi cerrahi tedavilerden daha avantajlı hale getirmiştir. Endovenöz termal varis tedavilerinin (Lazer, Radyofrekans) riski sinirlere ısı yolu ile hasar verilmesidir.  
 
Termal olmayan ablasyon tedavilerinin potansiyel avantajları tedavinın rahat uygulanabilirliği ve sinir hasarı olmamasıdır. Termal olmayan iki yeni varis tedavi yöntemi mekanokemikal endovenöz ablasyon (MOCA) ve siyanoakrilat ven ablasyon (CAVA) tedavilerinin etkinlikleri tüm literatürün gözden geçirilerek ve çoklu analizleri (metaanalizleri) yapılarak karşılaştırılmıştır.  
 
MOCA tekniği (Clarivein) dönen tel kullanılarak yetmezlik bulunan büyük safen vene hasar verip ardından sıvı sklerozan ilaç enjekte edilerek damarın kapatılmasıdır. Sistemin üreten firma adı Vascular Insights olup ürün ClairVein olarak piyasada kullanılmaktadır.  
 
CAVA tekniğinde ise doku yapıştırıcı olarak bilinen siyanoakrilatın damar içine verilerek fibrozis oluşturulması yolu ile damarın kapatılmasıdır. Seal Closure (Medtronic) ve VariClose (Biolas) olmak üzere piyasada iki farklı ürün bulunmaktadır.   
 
İşleme bağlı komplikasyonlar karşılaştırıldığında;
 • MOCA ile varis tedavisinde ciltte sertleşme (endurasyon), %12-18; damarın iltihaplı pıhtılaşması (tromboflebit) %2-13, ekimoz %8-10, kanama (hematom) %1-11, pigmentasyon %5 olup sinir zararlanması ve enfeksiyon bildirilmemiştir.
 • CAVA ile varis tedavisinde tromboflebit %0.5-18, pigmentasyon %1.6-3, derin toplardamarlarda tıkanma (derin ven trombozu) %0-3.5, sellülit %1.4-3, ekimoz %1.4-1.6. Sinir yaralanması veya parestezi nadir olup %0-2 dir. 
Tüm çalışmaların ortalamaları alındığında MOCA ve CAVA için anatomik başarı oranları 6. ayda sırasıyla %94.7 ve %94.8, 1. Yılda %94 ve %89 olarak saptanmıştır. 
 
Termal olmayan varis ablasyon yöntemlerinin (MOCA, CAVA) varis tedavisinde endovenöz termal ablasyon (Lazer, Radyofrekans) tekniklerine göre temel avantajı tümesan anestezi gerektirmemesidir. Bu durum işlem süresinin kısalmasını ve hasta konforunun artışını sağlar. Sinir hasarına yol açmaması da diğer bir avantajlarıdır. 
 
MOCA ve CAVA ile yapılan varis tedavi çalışmalarıyla ilgili önemli çekincelerden biri de bu iki yeni teknik ile yapılan uzun süreli araştırma olmaması ve takip sürelerinin 6 ay ve 1 yıl ile kısıtlı olmasıdır.  
 
BÜYÜK VE KÜÇÜK SAFEN TOPLARDAMARI - VEN YETMEZLİĞİNDE -VENASEAL SİSTEMİ- SİYANOAKRİLAT KAPAMA TEDAVİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI (2)
 
Endovenöz termal ablasyon ile varis tedavisi RF olsun lazer olsun cerrahi tekniklere göre önemli bir üstünlük sağlamıştır. Buna karşın bu tekniklerin önemli bir dezavantajı çevre yapılara ısı hasarını engellemek için tümesan anestezi gerektirmesidir. Tümesan anestezi ilave uygulama zamanı gerektirmesi ve ağrı, hematom, ekimoz gibi yan etkilere sahip olması dezavantajlarını oluşturmaktadır.
 
VenaSeal kapama sistemi (CAVA) yeni bir teknik olup siyanoakrilat kullanılarak yetmezlik bulunan büyük ya da küçük safen venin kapatılmasıdır. Teknik 2011 yılında Avrupa' da onaylanmış (CE), 2015 yılında ise Amerika Birleşik Devletlerinde (FDA) onayı almıştır.
 
Yetersiz safen vene sahip 34 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve siyanoakrilat kullanılarak tek bir seansta tedavi edilmiştir. Hastaların 15’ ine ilave flebektomi de uygulanmıştır. Uygulama ultrasonografi eşliğinde yapılmakta olup yetmezlik bulunan safen venin en uzak kesiminden 7F kılıf yerleştirildikten sonra 5F kateter içerisinden aralıklı olarak siyanoakrilat gönderilip kompresyon uygulanarak yapıldı. 
 
Tüm tedavi edilen safen venler Doppler inceleme ile takip edilmiş ve %100 kapanma sağlandığı belirlenmiştir. Hastaların %23.5’ inde anormal deri reaksiyonları gelişmiştir. Bu deri reaksiyonları kızarma, kaşınma, ağrı, ödem şeklinde izlenir. Bu reaksiyonların yabancı cisim ya da allerjik reaksiyon olabileceği belirtilmiştir.
 
Siyanoakrilat kapama sistemi (VenaSeal sistem, CAVA) güvenli ve effektif bir tedavi yöntemidir. Bu sistemin en önemli avantajı çevre dokulara termal- ısı hasar oluşturmaması, parestezi olmaksızın diz altı, ayak bileği düzeylerine kadar uygulanabilmesidir.
 
BACAK YÜZEYEL TOPLARDAMAR (YÜZEYEL VENÖZ) YETMEZLİK TEDAVİSİNDE MEKANOKİMYASAL ABLASYON: SON DÖNEM ARAŞTIRMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (3)
 
Mekonakimyasal ablasyon termal olmayan ve tümesans anestezi gerektirmeyen varis tedavisinde kullanılan bir tekniktir. Geleneksel cerrahi tedaviler ameliyat sonrası ağrı, yüksek komplikasyon oranları ve normal yaşama uzun zamanda dönülebilmesi gibi dezavantajlara sahiptir. Günümüzde bacak varislerinin tedavisinde endovenöz termal tedaviler birincil tedavi konumunu kazanmıştır. Endovenöz termal tedavilerin tümesan anestezi gerektirmesi nedeniyle ağrı, sinir hasarı ve işe dönme süreleri cerrahiye çok üstün olmasına karşın radyofrekans ve lazer tedavilerin dezavantajını oluşturmaktadır.
 
Mekonokimyasal ablasyon (MOCA) tekniiğinde ClariVein cihazı kullanılır. Bu teknikle endotermal ablasyon ve ultrasonografi eşliğinde köpük tedavinin dezavantajlarının giderilmesi amaçlanmıştır. MOCA tekniği dönen bir tel yardımı ile toplardamar iç duvarına (endotelyum) zarar verip aynı anda da sıvı sklerozan maddenin kateter yolu ile damar içine verilmesidir.    
 
Bu yazıda MOCA uygulanan 14 çalışmada toplam 1334 hastanın sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmalarda hastalar en az 1 yıl takip edilmiş büyük safen toplardamarı -ven- için anatomik başarı oranı %91.2, küçük safen ven için %93.6 olarak saptanmıştır. Komplikasyon oranları derin toplardamar tıkanması %0.23, akciğere pıhtı atması %0.15 iken 65 hastada sınırlı komplikasyonlar saptanmıştır. Damarın iltihaplı pıhtılaşması, %5, ekimoz %2,2, sertleşme %1.8, kanama %1.4, pigmentasyon %0.6 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar ile MOCA düşük komplikasyon oranlarına sahip güvenilir bir yöntem olarak bulunmuştur. Ciltte uyuşma, hissizlik MOCA tekniğinde görülmez iken RF ablasyon ile yapılan başka bir çalışmada sinir hasarı 1 yılda %3.9 olarak rapor edilmiştir. 
 
MOCA sonrası günlük normal aktiviteler dönme süresi 1.44 gün iken işe dönme süresi ortalama 2.18 olarak saptanmıştır. Karşılaştırmalı bir çalışmada termal ablasyon (radyofrekans) sonrası işe dönüş süresi 3 gün iken cerrahi sonrası işe dönüş 12.5 gün olarak saptanmıştır. 
 
Sonuç olarak MOCA varis tedavisinde, büyük ve küçük safen venlerin tedavisinde endovenöz termal tedavilerle karşılaştırıldığında benzer bir yılllık başarı oranlarına sahiptir. MOCA varis tedavisinde güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemidir. MOCA daha az ağrı, daha iyi yaşam kalitesi ve daha hızlı işe dönüş gibi avantajlar sağlamaktadır. 
 
KAYNAKLAR
 1. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders 2017; 5:880-96
 2. Vascular and Endovascular Surgery 2017; 51:545-549 
 3. Journal Vascular Interventional Radiology 2017;28:1422-1431
 4.  

https://youtube.com/shorts/4RuMOtesXpQ?feature=share

Etiketler:
varis, varis teşhisi, varis tedavisi, variste yeni tedaviler, variste yeni yöntemler, variste yeni teknikler, bacak varisi, lazer, radyofrekans, MOCA, ClariVein, köpük, CAVA ile varis tedavisi, varis tedavisinde gelişmeler, varisin yeni tedavileri, MOCA ile varis tedavisi, CAVA ile varis tedavisi, Clarivein ile varis tedavisi, varisin en doğru tedavisi nedir, variste hızlı tedavi, anadolu yakasında varis tedavisi, varis tedavisi yapan hastaneler, istanbulda varis tedavisi, myom, myom tedavisi, şah damarı, damar tıkanıklığı, variste yapıştırıcı, variste tutkal, variste glue, anadolu yakasında girişimsel radyoloji, istanbulda girişimsel radyoloji, biyopsi, karaciğer hemanjiomu, varisin tedavisinde radyofrekans ablasyon

back to top